دکتر غلامرضا کرمی
دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر آرین قلی‌پور
دبیر علمی کنفرانس

دکتر سید رضا سید جوادین
رئیس کنفرانس