• بررسی چالش های منابع انسانی در بنگاههاي كسب وكار
  • بررسی آخرين دستاوردهای علمی و اجرايی حوزه مديريت منابع انسانی
  • تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصين حوزه منابع انسانی
  • توسعه تكنيك های مديريت منابع انسانی در سازمانهاي كشور
  • ارتقا و توسعه و ترويج دانش منابع انسانی