زمان برگزاری :   25 و 26 مهرماه 1396
آخرین مهلت ارسال مقالات : 31 مرداد ماه
آخرین زمان ثبت نام برای شرکت درجایزه : 15 تیرماه
آخرین زمان تکمیل اضهار نامه :15 مرداده ماه
بازدید از سازمان : 1 شهریور ماه الی 30 شهریور ماه
آدرس: تهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ( سالن همایشهای الغدیر)

 

Untitled-4

Untitled-3

Untitled-1

Untitled-2

map