زمان برگزاری : 22و 23 آبان ماه 1397
آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 آبان ماه
آخرین زمان ثبت نام برای شرکت درجایزه : 1 مهر ماه
آخرین زمان تکمیل اضهار نامه :1 مهر ماه
بازدید از سازمان : 15 مهر ماه الی 30 مهر ماه
آدرس: تهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ( سالن همایشهای الغدیر)

Untitled-4

Untitled-3

Untitled-1

Untitled-2

map