زمان کنفرانس : 13 , 14 آذر ماه 1397
آخرین مهلت ارسال مقالات : 30 آبان ماه 1397

زمان کنفرانس : 13 , 14 آذر ماه 1397
آخرین مهلت ارسال مقالات : 30 آبان ماه 1397
آخرین زمان ثبت نام برای شرکت درجایزه : 10 آبان ماه 1397
آخرین زمان تکمیل اظهار نامه : 15 آبان ماه 1397
بازدید از سازمان : 1 آبان تا 20 آبان

رای شرکت درجایزه : 10 آبان ماه 1397
آخرین زمان تکمیل اظهار نامه : 15 آبان ماه 1397
بازدید از سازمان : 1 آبان تا 20 آبان

آدرس: تهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ( سالن همایشهای الغدیر)

Untitled-4

Untitled-3

Untitled-1

Untitled-2

map