زمان برگزاری : 22و 23 آبان ماه 1397
آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 آبان ماه
آخرین زمان ثبت نام برای شرکت درجایزه : 1 مهر ماه
آخرین زمان تکمیل اضهار نامه :1 مهر ماه
بازدید از سازمان : 15 مهر ماه الی 30 مهر ماه