زمان کنفرانس : 13 , 14 آذر ماه 1397
آخرین مهلت ارسال مقالات : 30 آبان ماه 1397
آخرین زمان ثبت نام برای شرکت درجایزه : 10 آبان ماه 1397
آخرین زمان تکمیل اضهار نامه : 15 آبان ماه 1397
بازدید از سازمان : 1 آبان تا 20 آبان