آدرس: تهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ( مرکز همایشها )
تلفن  : 88753506- 88229901 - 88220537
فاکس: 89773002
ایمیل : info@hrmconf.com

map