دوره تربیت ارزیاب 34000 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین دوره تربیت ارزیاب 34000 در تاریخ 4 و 5 مرداد ماه، با حضور مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی سراسر کشور، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد .

ارسال دیدگاه