دومین دوره تربیت ارزیاب مدل 34000 مدیریت منابع انسانی

دومین دوره تربیت ارزیاب مدل 34000 مدیریت منابع انسانی 4 و 5 بهمن ماه 1396 برگزار خواهد شد.

ارسال دیدگاه