دکتربیتا مشایخی
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا کرمی
دبیراجرایی کنفرانس و معاونت اجرایی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکترسید رضا سید جوادین
رئیس کنفرانس


دکتر بابک سهرابی
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رئیس  شورای سیاستگذاری کنفرانس

دکتر آرین قلی پور
دبیرعلمی کنفرانس


دکتر سعید روحانی
معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران