دکتر آرین قلی‌پور
دبیر علمی کنفرانس

دکتر سعید روحانی
معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر بیتا مشایخی
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا کرمی
دبیر اجرایی کنفرانس و معاونت اجرایی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سید رضا سید جوادین
رئیس کنفرانس

دکتر بابک سهرابی

دکتر بابک سهرابی
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس