دکتر حسین صفری
  معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر آرین قلی پور
دبیرعلمی کنفرانس

Dr-hasan-golipourدکتر طهمورث حسنقلی پور
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رئیس کنفرانس

 

دکتر محمدعلی شاه حسینی
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

دکتر غلامرضا کرمی
دبیراجرایی کنفرانس و معاونت اجرایی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران