دکترمهرداد استیری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

دکتر خدایار ابیلی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد ابوئی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-behzad
دکتر بهزاد ابولعلایی
سازمان مدیریت صنعتی

دکتر سارا بانکی
عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

dr-z1
دکتر محمد علی بابایی زکلیکی
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

 

دکتر فرشته امین
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

dr_amiri
دکتر مجتبی امیری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

dr-karimi
 دکتر عباسعلی حاجی کریمی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر نسرینی جزنی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی


دکترمحمد سعید تسلیمی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علی اصغر پورعزت
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر اباصلت خراسانی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

dr-khaef

احمد علی خائف الهی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

دکترجلیل حیدری دهوئی
عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

دکتراکبر حسن پور
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر محمد علی شاه حسینی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر مهدی شامی زنجانی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر سید رضا سید جوادین
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر حسن دانایی فر
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی طبرسا


دکترغزاله طاهری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر حسین صفری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر ابراهیم شیخ
سازمان مدیریت صنعتی

دکتر ابوالحسن فقیهی
عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر کوروش فتحی واجارگاه
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکترسید بابک علوی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف


دکتر طیبه عباسی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر قنبر الیاسی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران


دکتر ایوب محمدیان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر ندا محمد اسماعیلی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-golipour
دکتر رحمت اله قلی پور
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

 


دکترعباس نرگسیان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکترفاطمه نارنجی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر ناصر میرسپاسی


دکتر سید محمد مقیمی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-golipour
دکتر آرین قلی پور
دبیرعلمی کنفرانس

 


دکتررزا هندیجانی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران


دکتر سید کمال واعظی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران