دکترمهرداد استیری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

Dr-behzad
دکتر بهزاد ابولعلایی
سازمان مدیریت صنعتی

دکتر محمد ابوئی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر هاشم آقازاده
دکتر هاشم آقازاده
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سارا بانکی
عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

dr_amiri
دکتر مجتبی امیری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

دکتر فرشته امین
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر خدایار ابیلی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر علی پیران نژاد
دکتر علی پیران نژاد
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

دکتر محمدرضا تقی زاده
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر الهه حجازی
دکتر الهه حجازی
دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

dr-z1
دکتر محمد علی بابایی زکلیکی
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

 

dr-karimi
 دکتر عباسعلی حاجی کریمی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر نسرینی جزنی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی


دکترمحمد سعید تسلیمی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علی اصغر پورعزت
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر اباصلت خراسانی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

dr-khaef

احمد علی خائف الهی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

دکترجلیل حیدری دهوئی
عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

دکتراکبر حسن پور
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر محمد علی شاه حسینی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر مهدی شامی زنجانی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر سید رضا سید جوادین
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر حسن دانایی فر
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکترسید بابک علوی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف


دکتر حسین صفری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده
دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر ابراهیم شیخ
سازمان مدیریت صنعتی

دکتر غلامعلی طبرسا
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر ابوالحسن فقیهی
عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی


دکترغزاله طاهری
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر طیبه عباسی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-golipour
دکتر رحمت اله قلی پور
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

 


دکتر ندا محمد اسماعیلی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر کوروش فتحی واجارگاه
دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بی بی مرجان فیاضی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر سید محمد مقیمی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر ناصر میرسپاسی
دانشگاه آزاد اسلامی


دکتر ایوب محمدیان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر قنبر الیاسی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران


دکتر سید کمال واعظی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر نیما مختارزاده
دکتر نیما مختارزاده
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکترفاطمه نارنجی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتررزا هندیجانی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران

Dr-golipour
دکتر آرین قلی پور
دبیرعلمی کنفرانس

 

دکتر علینقی مشایخی
دکتر علینقی مشایخی
دانشگاه صنعتی شریف


دکترعباس نرگسیان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا مهرگان
دکتر محمدرضا مهرگان
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران