شروع کنفرانس دوم مدیریت منابع انسانی

دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی که به همت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برنامه ریزی شده است در تاریخ 25 مهر ماه 1396 راس ساعت 8:30 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
برنامه افتتاحیه کنفرانس به شرح زیر است:
– دکتر طهمورث حسنقلی پور؛ رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
– دکتر سیدرضا سید جوادین؛ سخنرانی رئیس کنفرانس
– دکتر آرین قلی پور؛ دبیر علمی کنفرانس
– دکتر رویا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران
– مهندس جمشید انصاری؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

دانلود برنامه کنفرانس

ارسال دیدگاه