• انواع فایل های مجاز : pdf.
    لطفا فایل رزومه را بصورت pdf ارسال نمایید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.